افتتاح کانون زنان بازرگان هرمزگان

حیام حسن پور در این رابطه اظهار داشت: اقتصاد پویا مبتنی بر ساختارهای هدفمند و تکالیف تعریف شده هر بخش از جامعه است و یکی از حوزه های مهم اقتصادی تجارت و بازرگانی خارجی است که نقش زنان به عنوان نیمی از جمعیت کشور در فعالیت های این بخش نیازمند تقویت است. وی افزود: یکی …

افتتاح کانون زنان بازرگان هرمزگان ادامه »